RGPD

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

La nostra web: https://www.citra.es.

La present política de privacitat (d’ara endavant, la «Política de Privadesa») aplica a totes les dades de caràcter personal que l’usuàri hagi aportat a Citratel, amb domicili en Riera Miró 55, Reus, Tarragona (d’ara endavant «Citratel») a través de formularis online o en realitzar una compra a la seva pàgina web.
A l’efecte de la present Política de Privadesa, ha d’entendre’s com a “Usuari” a tota persona física interessada en els productes i serveis que Citratel ofereix a través de les seves pàgines web. Citratel, com a responsable del tractament, sol·licitarà, amb caràcter previ a l’aportació de les seves dades de caràcter personal, el consentiment exprés de l’Usuari a la present Política de Privacitat, quan així sigui necessari i a qualsevol altre aspecte que requereixi la prèvia autorització del mateix. L’objectiu de la Política de Privacitat de Citratel és donar transparència a la informació de com tractem les seves dades i protegir la informació en Internet i les dades que l’usuari pugui introduir a la web.
L’Usuari podrà posar-se en contacte amb l’Oficina de Compliment Legal i Normatiu de Citratel a través de hola@citra.es davant qualsevol dubte o necessitat que tingués en matèria de protecció de dades.


Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Per la present s’informa a l’Usuari que Citratel podrà tractar les dades de caràcter personal que l’usuari faciliti a través dels formularis online o durant el procés de compra d’algun dels productes de Citratel, per a les finalitats que s’indiquen a continuació, en la mesura en què existeixi una base legal per a cada tractament segons s’explica més endavant:

  • (a) Garantir a l’Usuari l’accés, i ús del seu espai personal a l’àrea privada de les pàgines webs de productes i serveis oferts per Citratel.
  • (b) Gestionar les compres i peticions que l’Usuari realitzi a les pàgines web de Citratel.
  • (c) Informar a l’Usuari per qualsevol mitjà, incloent l’enviament de comunicacions comercials a l’adreça de correu electrònic que l’Usuari si escau faciliti, de productes i serveis de Citratel similars als adquirits per l’Usuari.
  • (d) Realitzar activitats promocionals sobre altres productes i serveis de Citratel incloent l’enviament de comunicacions comercials a l’adreça de correu electrònic que l’Usuari si escau faciliti.
  • (i) Realitzar activitats promocionals, incloent l’enviament de comunicacions comercials a l’adreça de correu electrònic que l’Usuari faciliti per part de Citratel, de productes o serveis de terceres empreses col·laboradores de Citratel dels següents sectors: finances i banca, assegurances, formació, editorial i publicacions, fires i esdeveniments, programari i serveis informàtics, telecomunicacions, oci i turisme, ONG’s energia i aigua, automoció, sector òptic, electrònic, audiovisual i serveis de missatgeria. Tot això, sempre que sol·licitem a l’Usuari el seu consentiment per a això i aquest ens ho atorgui.
  • (f) Cedir les dades personals a distribuïdors autoritzats amb la finalitat de comercialitzar només productes, solucions i serveis, sempre que sol·licitem a l’Usuari el seu consentiment per a això i aquest ens ho atorgui.


Quin és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

   • La base legal per al tractament de les dades per a la finalitat (a) i (b) és l’execució del contracte de prestació de serveis i/o de compra dels productes corresponents.
   • La base legal per al tractament de les dades per a la finalitat (c) serà tant el consentiment de l’Usuari, en cas que s’hagi sol·licitat i atorgat, com l’interès legítim de Citratel a posar en el seu coneixement productes o serveis similars als quals hagi adquirit prèviament.
   • La base legal per al tractament de les dades per a les finalitats (d), (i) i (f) és el consentiment que s’hagués pogut sol·licitar a l’Usuari, sense que en cap cas la retirada del mateix condicioni l’execució del contracte de prestació de serveis. Les dades personals de l’Usuari no es tractaran per a aquestes finalitats en cas que Citratel no hagués sol·licitat el seu consentiment.

Citratel, al moment de registre, recollirà i tractarà les dades de caràcter personal imprescindibles per al registre i accés a l’espai personal de l’Usuari. En el cas que aquest decideixi adquirir un dels productes o serveis de Citratel, Citratel recollirà i tractarà les dades necessàries per gestionar el procés de compra (entre ells, nom, cognoms, DNI, domicili etc.). L’Usuari coneix i accepta que el no emplenament de certes dades de caràcter personal impedirà a Citratel prestar tots aquells serveis vinculats a tals dades. En cap cas Citratel cedirà, explotarà aquestes dades o els destinarà a un ús diferent de l’aquí indicat expressament. Durant el procés de registre, l’Usuari serà informat del caràcter no obligatori de la recollida d’alguns de les dades per a la prestació dels serveis de Citratel.


Per quant temps conservem les seves dades personals?

Citratel conservarà les dades dels seus clients mentre duri la seva relació contractual i posteriorment a la mateixa, es conservessin les dades per a accions promocionals durant un termini de dos anys, per a un altre tipus d’usuaris les dades es mantindran igualment durant un període de dos anys, (excepte, en tots dos casos, que el tractament es basés en el consentiment de l’Usuari i aquest ho revoqués, en aquest cas es conservaran fins que es rebi tal revocació) per tant, les dades no es conservaran més temps del necessari per a les finalitats descrites anteriorment, sense perjudici de la conservació que resultés necessària per a la formulació, l’exercici o la defensa de potencials reclamacions i/o sempre que ho permetés la legislació aplicable.


Qui té accés a les seves dades personals?

Una òptima prestació del servei que Citratel ofereix a través de la seva pàgina web pot requerir que altres tercers prestadors de serveis de Citratel accedeixin a les dades personals de l’Usuari com a encarregats del tractament. En acceptar la present Política de Privacitat, l’Usuari entén que alguns dels esmentats prestadors de serveis es troben en països situats fora de l’Espai Econòmic Europeu o que no ofereixen un nivell de seguretat equivalent a l’espanyol. En aquests casos les transferències es basen en l’autorització de l’Adreça de l’Autoritat de Control Espanyola, en clausulas models tipus aprovades per la Comissió o si escau, en l’Escut de Privacitat. Per obtenir més informació sobre les anteriors garanties o al fet que s’hagin prestat, pot posar-se en contacte amb Citratel pels mitjans establerts a l’apartat I.
A més dels accessos que tercers proveïdors puguin tenir a les dades personals responsabilitat de Citratel en qualitat d’encarregats de tractament, nacionals o internacionals, en el marc de la prestació d’un servei al responsable del tractament, Citratel, pot cedir les dades personals de l’Usuari als Distribuïdors autoritzats de Citratel, tal com s’ha esmentat a l’apartat II, sempre que hagués sol·licitat el consentiment a l’Usuari i aquest l’hagi atorgat.
A més de l’anterior, Citratel podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per atendre les seves obligacions amb les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi d’acord amb la legislació vigent a cada moment i si escau, igualment a altres òrgans com a Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i als òrgans Judicials.


Quins són els drets dels usuaris?

Citratel informa a l’Usuari sobre la possibilitat que li vas agafar d’exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament així com a rebutjar el tractament automatitzat de les dades personals recollits per Citratel.
Dites dretes podran ser exercitats gratuïtament per l’Usuari, i si escau qui ho representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent adreça: Riera Miró 55, Reus, Tarragona. Aquesta sol·licitud haurà de contenir en l’assumpte la referencia «Protecció de dades/Citratel» i haurà d’incloure les següents dades: nom i cognoms de l’Usuari, domicili a l’efecte de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, haurà de provar-se la mateixa mitjançant document fefaent. Així mateix, l’Usuari podrà exercitar els esmentats drets a través del correu electrònic hola@citra.es.
A més dels anteriors drets, l’Usuari tindrà dret a retirar el consentiment atorgat a qualsevol moment mitjançant el procediment més amunt descrit, sense que aquesta retirada de consentiment afecti a la licitud del tractament anterior a la retirada del mateix. Citratel podrà continuar tractant les dades de l’Usuari en la mesura en què la llei aplicable ho permeti.
Així mateix, quan el tractament de les dades personals de l’Usuari per a la finalitat (c) es basés en l’interès legítim, l’Usuari podrà oposar-se al mateix.
Citratel recorda a l’Usuari que té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control pertinent.


Baixa en el servei de l’enviament de comunicacions comercials

Tal com s’ha esmentat a l’apartat anterior, l’Usuari té dret a revocar a qualsevol moment el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions comercials amb la simple notificació a Citratel per la qual informa que no desitja seguir rebent comunicacions comercials. Per a això, l’Usuari podrà o bé revocar el seu consentiment en la forma descrita a l’apartat anterior o bé punxar a l’enllaç inclòs en cada comunicació comercial cancel·lant per tant, l’enviament de comunicacions comercials electròniques.


A partir de quina edat pot l’usuari accedir als nostres productes i serveis?

La web de Citratel no es dirigeix a menors de 18 anys. En acceptar la present Política de Privacitat l’Usuari declara i garanteix que és major de 18 anys.


Quines mesures de seguretat tenim implementades?

Citratel es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’establert per normativa aplicable.
Citratel té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural, d’acord a l’establert per la normativa aplicable.
Citratel entitat preocupada per la privacitat, amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització, manté contínuament la supervisió, control i avaluació dels seus processos per assegurar el respecte a la privadesa i seguretat de la informació, segons els estàndards internacionals.


Ús de cookies

La nostra pàgina web utilitza cookies per distingir-li a vostè dels altres usuaris del nostre lloc web, la qual cosa ens ajuda a proporcionar-li una bona experiència quan navega pel nostre lloc web i ens permet així mateix millorar-ho. Pot obtenir més informació sobre l’ús de cookies en la Política de Cookies.


Links

La pàgina web de Citratel pot incloure hipervínculos a altres llocs que no són operats o controlats per Citratel. Per això, Citratel no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts de tals llocs web o de les seves pràctiques de privadesa. Per favor abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens a Citratel, tingui en compte que el seu compliment en matèria de protecció de dades pot diferir del nostre.


Modificació de la Política de Privacitat

Citratel podrà modificar la seva Política de Privacitat d’acord amb la legislació aplicable a cada moment. En tot cas, qualsevol modificació de la Política de Privacitat li serà degudament notificada a l’Usuari perquè, quedi informat dels canvis realitzats en el tractament de les seves dades personals i, en cas que la normativa aplicable així ho exigeixi, l’Usuari pugui atorgar el seu consentiment.